Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Občanské právo

Oblast občanského práva je největším právním odvětvím a je s ní spojeno velké množství neustále se vyvíjejících právních norem. Proto ať už řešíte drobné sousedské spory nebo například převody nemovitostí, je dobré vše zastřešit odborným dohledem právníka.

Zajistíme pro vás právní agendu v oblastech:

  • Věcná práva - vlastnické právo a převody, věcná břemena, zástavní a překupní právo
  • Zastupování – v soudním, rozhodčím, exekučním a insolvenčním řízení i při mimosoudním jednání či řízení před notářem
  • Osobnostní práva – ochrana osobnosti, náhrada nemajetkové újmy, zadostiučinění
  • Duševní vlastnictví - ochrana autorství, práv k ochranné známce či průmyslovým vzorům
  • Dědické právo – závěť, dědické spory, majetkové vypořádání, listiny o vydědění
  • Pojišťovací právo – pojistné podmínky, poradenství
  • Závazkové právo – smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody
  • Ochrana spotřebitele – spotřebitelské smlouvy, odstoupení, reklamace, náhrada škody

Co je to občanské právo?

Občanské právo (občanské právo hmotné a procesní) je nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Upravuje základní otázky soukromého práva, věcná práva, závazkové právo, dědické právo a duševní vlastnictví a jejich uplatnění u soudu. Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník, občanský soudní řád. Za součást občanského práva lze považovat i rodinné právo. Ostatně od 1.1.2014, kdy vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, budou normy rodinného práva přímo jeho součástí.

Odborníci na občanské právo

Občanskoprávní spory je vždy dobré řešit se zkušenými advokáty. Postaráme se o to, aby všechny smlouvy fungovaly a měly veškeré právní náležitosti a zajistíme vám komplexní poradenství tak, abyste se ve svých občanskoprávních vztazích vyznali.