Občanské právo

Oblast občanského práva je největším právním odvětvím a je s ní spojeno velké množství neustále se vyvíjejících právních norem. Proto ať už řešíte drobné sousedské spory nebo například převody nemovitostí, je dobré vše zastřešit odborným dohledem právníka.

Zajistíme pro vás právní agendu v oblastech:

  • Věcná práva – vlastnické právo a převody, věcná břemena, zástavní a překupní právo
  • Zastupování – v soudním, rozhodčím, exekučním a insolvenčním řízení i při mimosoudním jednání či řízení před notářem
  • Osobnostní práva – ochrana osobnosti, náhrada nemajetkové újmy, zadostiučinění
  • Duševní vlastnictví – ochrana autorství, práv k ochranné známce či průmyslovým vzorům
  • Dědické právo – závěť, dědické spory, majetkové vypořádání, listiny o vydědění
  • Pojišťovací právo – pojistné podmínky, poradenství
  • Závazkové právo – smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody
  • Ochrana spotřebitele – spotřebitelské smlouvy, odstoupení, reklamace, náhrada škody

Co je to občanské právo?

Občanské právo (občanské právo hmotné a procesní) je nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Upravuje základní otázky soukromého práva, věcná práva, závazkové právo, dědické právo a duševní vlastnictví a jejich uplatnění u soudu. Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník, občanský soudní řád. Za součást občanského práva lze považovat i rodinné právo. Ostatně od 1.1.2014, kdy vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, budou normy rodinného práva přímo jeho součástí.

Odborníci na občanské právo

Občanskoprávní spory je vždy dobré řešit se zkušenými advokáty. Postaráme se o to, aby všechny smlouvy fungovaly a měly veškeré právní náležitosti a zajistíme vám komplexní poradenství tak, abyste se ve svých občanskoprávních vztazích vyznali.