Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Škody na zdraví

Podle nového občanského zákoníku se újma na zdraví odškodňuje v principu individuálně tak, aby výše odškodnění byla spravedlivá. Škůdce je povinen uhradit škodu i ušlý zisk. Poškozenému poskytujeme právní pomoc při vymáhání bolestného, ztížení společenského uplatnění, ale i při odškodňování duševních útrap. Poškozenému vymůžeme také náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví, náhradu mzdy a v odůvodněných případech i doživotní rentu. Poškozeného zastupujeme ve vztahu s pojišťovnou i soudy. Poškozený má nárok na náhradu nákladů poskytnutých advokátovi v souvislosti s uplatňováním zmíněných nároků.