Škody na zdraví

Podle nového občanského zákoníku se újma na zdraví odškodňuje v principu individuálně tak, aby výše odškodnění byla spravedlivá. Škůdce je povinen uhradit škodu i ušlý zisk. Poškozenému poskytujeme právní pomoc při vymáhání bolestného, ztížení společenského uplatnění, ale i při odškodňování duševních útrap. Poškozenému vymůžeme také náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví, náhradu mzdy a v odůvodněných případech i doživotní rentu. Poškozeného zastupujeme ve vztahu s pojišťovnou i soudy. Poškozený má nárok na náhradu nákladů poskytnutých advokátovi v souvislosti s uplatňováním zmíněných nároků.