Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Obchodní právo

Obchodní právo upravuje nejen majetkoprávní postavení podnikatelů, ale i další práva a povinnosti, které jim vznikají v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Základními prameny obchodního práva jsou obchodní zákoník, předpisy občanského práva, obchodní zvyklosti a zásady, na nichž obchodní zákoník spočívá.

Zajistíme pro vás:

  • Smluvní dokumentaci – připravíme obchodní smlouvy včetně rámcových, případně zajistíme jejich úpravy a kontrolu. Kvalitní smlouva se všemi náležitostmi je základem pro úspěšné podnikání i pro případné vymáhání pohledávek.
  • Založení obchodní společnosti – zajistíme kompletní servis pro založení a vznik obchodní společnosti či družstva včetně veškeré dokumentace, zápisu do obchodního rejstříku a ohlášení nově vzniklé společnosti u příslušných úřadů
  • Právní asistenci při změnách v obchodních společnostech – připravíme potřebnou dokumentaci pro plnění zákonem stanovaných povinností jak při běžném chodu společnosti, tak při změnách v její struktuře včetně realizace valné hromady a zajistíme profesionální právní asistenci pro hladké fungování vaší společnosti. Provedeme také právní audit obchodní společnosti.
  • Poradenství a řešení sporů – provedeme právní analýzu obchodních vztahů, budeme vás zastupovat před soudy, ale i v rozhodčím a insolvenčním řízení či při mimosoudním narovnání.

Čím se zabývá obchodní právo?

V rámci obchodního práva je možné vysledovat systém, který určuje jednotlivé oblasti obchodněprávní problematiky. Patří sem např. právo obchodních společností, závazkové právo, právo hospodářské soutěže nebo insolvenční právo.

Odborníci na obchodní právo

Naši advokáti vám poskytnou komplexní poradenství v oblasti obchodního práva, pomohou při řešení obchodněprávních sporů, dohlédnou na správné založení i chod obchodní společnosti nebo provedou právní audit obchodní společnosti. Budeme vám spolehlivým partnerem při řešení obchodněprávních otázek a pomůžeme vám vyřešit vaše problémy z oblasti obchodního práva.