Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Rodinné právo

Rodinné právo řeší osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Velmi často se jedná o citlivé partnerské či rodinné problémy a pomoc objektivní, nestranné osoby s právnickým vzděláním je velmi prospěšná. Poskytneme vám komplexní poradenství i zastupování v otázkách předmanželských smluv, rozvodů či žalob o úpravu výchovy a výživy dětí. Zastoupíme vás v soudním řízení i při mimosoudním jednání.

Zajistíme pro vás komplexní agendu a poradenství v otázkách:

  • Výživné
  • Domácí násilí
  • Rozvod manželství
  • Společné jmění manželů, manželské a předmanželské smlouvy
  • Péče o nezletilé
  • Opatrovnictví, osvojení, pěstounská péče, poručnictví
  • Manželství nezletilých
  • Střídavá výchova
  • Určení a popření otcovství

Co je to rodinné právo?

Rodinné právo je soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině, mezi hlavní principy rodinného práva patří princip zájmů dítěte, princip rovnosti subjektů rodinného práva a princip vzájemné pomoci.

Odborníci na rodinné právo

V otázkách rodinného práva není radno spoléhat se na vlastní úsudek – odborná asistence právníka vám zaručí hladký průběh rodinných sporů a jejich úspěšné překonání. Obraťte se na naši advokátní kancelář – poradíme vám, zajistíme veškerou agendu a smlouvy a pomůžeme vám se ctí projít složitou cestou právních sporů.