Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Arbitráž

Arbitráž nebo tzv. rozhodčí řízení je mimosoudním řešením sporů nezávislými rozhodci (arbitry). Tento proces je využíván jako alternativa civilního soudního procesu při řešení majetkových sporů. Obě strany sporu zde mají rovné postavení.

Řízení arbitráže je neveřejné a jeho náklady jsou ve srovnání s běžným soudním řízením často výrazně nižší. Velkou výhodou arbitráže bývá rychlost řízení.

Rozhodcem může být každá osoba, která splňuje podmínky bezúhonnosti a plné svéprávnosti. Není tedy potřeba právnického vzdělání, naopak arbitrem nesmí být státní zástupce nebo soudce. Rozhodců musí být vždy lichý počet. Rozhodčí řízení může být vedeno u stálého rozhodčího soudu (institucionální arbitráž), v ČR je pravděpodobně nejznámější takovou institucí Rozhodčí soud při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Rozlišujeme mezi vnitrostátní a mezinárodní arbitráží, která se často využívá při sporech týkajících se mezinárodního obchodu.

Zpět na slovník právních pojmů