Autoremedura

Označuje zvláštní možnost nápravy rozhodnutí vydaného orgánem veřejné moci (soud, správní úřady) v prvním stupni rozhodování, obvykle poté co, proti rozhodnutí byl podán opravný prostředek. Obvykle po podání odvolání orgán, který napadené rozhodnutí vydal, postoupí věc nadřízenému orgánu k rozhodnutí. V případě autoremedury ovšem může prvostupňový orgán o odvolání rozhodnout sám. V občanském soudním řízení je taková možnost v omezeném množství případů, kdy jde zejména o případy odvolání proti usnesení o zaplacení soudního poplatku, usnesení o odmítnutí žaloby apod. V každém případě lze autoremedurně rozhodnout pouze v případě, že odvolání bude plně vyhověno. Uvedené obdobně

Ve správním řízení (řízení u různých úřadů, např. řízení o povolení stavby) zákon povoluje autoremeduru u odvolání vždy. Správní úřad musí opět splnit podmínku plného vyhovění a dále nesmí rozhodnutím vzniknout újma žádnému dalšímu účastníku řízení. Správní úřad následně napadené rozhodnutí změní či zruší.