Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Autoremedura

Označuje zvláštní možnost nápravy rozhodnutí vydaného orgánem veřejné moci (soud, správní úřady) v prvním stupni rozhodování, obvykle poté co, proti rozhodnutí byl podán opravný prostředek. Obvykle po podání odvolání orgán, který napadené rozhodnutí vydal, postoupí věc nadřízenému orgánu k rozhodnutí. V případě autoremedury ovšem může prvostupňový orgán o odvolání rozhodnout sám. V občanském soudním řízení je taková možnost v omezeném množství případů, kdy jde zejména o případy odvolání proti usnesení o zaplacení soudního poplatku, usnesení o odmítnutí žaloby apod. V každém případě lze autoremedurně rozhodnout pouze v případě, že odvolání bude plně vyhověno. Uvedené obdobně

Ve správním řízení (řízení u různých úřadů, např. řízení o povolení stavby) zákon povoluje autoremeduru u odvolání vždy. Správní úřad musí opět splnit podmínku plného vyhovění a dále nesmí rozhodnutím vzniknout újma žádnému dalšímu účastníku řízení. Správní úřad následně napadené rozhodnutí změní či zruší.

Zpět na slovník právních pojmů