Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení je dle občanského zákoníku institut upravující mimosmluvní vztahy, které vznikají na základě neoprávněného obohacení jedné strany na úkor druhé. Tento institut slouží jako ochrana rovnováhy v majetkových právech fyzických a právnických osob nebo státu. Je projevem zásady neminem laedere (nikomu neškodit).

Bezdůvodné obohacení může být jak peněžitý, tak věcný prospěch, ale i užívání cizí věci nebo výkonu práv. Může jít také o nezmenšení majetku, ke kterému by dojít mělo.

Obohacený tedy získá majetek na úkor ochuzeného v rozporu s právním řádem. Nezáleží na tom, zda obohacený učinil nějaký protiprávní úkon, ale jde o objektivní přesun majetkových hodnot bez právem uznaného důvodu.

Jde tedy o majetkový prospěch získaný plněním bez spravedlivého důvodu, zejména plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za ochuzeného bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

Zpět na slovník právních pojmů