Dispens

Dispens nebo také dispenz je udělení výjimky, odvíjí se od latinského dispensatio, tedy zvažování. Pojem byl původně součástí kanonického, tedy církevního práva, postupně se přenesl i do pozitivního práva. Může se jednat o prominutí, zproštění nebo osvobození od předepsaného právního předpisu nebo o udělení výjimky např. povolení uzavření manželství v 16 letech věku, osvobození od placení určitého poplatku.