Jurisprudence

Obecně jako právní věda, tj. věda zkoumající z různých hledisek právo, a to ať již právo pozitivní, tak i právo přirozené.

Jurisprudence jako právní věda má svůj vlastní systém, neboť právo není jen jedno, tvoří složitou spleť pojmů a různých znaků. Do systému právní vědy patří např.: právní filosofie, teorie práva, právní logika, právní komparatistika apod.

Nadto se jurisprudence rozpadá do jednotlivých odvětví práva, která se však více či méně navzájem prolínají. Takto lze kategorizovat dvě základní skupiny a to právo veřejné a soukromé a dále podskupiny těchto dvou, tj. ústavní právo, občanské právo, správní právo, trestní právo atd.

Klasicky se právní věda vyučuje na právnických fakultách. V České republice máme 4 veřejné právnické fakulty, a to v Praze při Universitě Karlově, v Brně při Masarykově universitě, v Plzni při Západočeské universitě a v Olomouci při Universitě Palackého.