Smírčí řízení, soudní smír

Smírčí řízení je možnou součástí soudního sporu v občanském právu. Pokud to připouští povaha sporné věci, je soud povinen vést strany k uzavření smíru. Návrh soudního smíru mohou strany případně podat i bez přičinění soudu. Schválený soudní smír má formu usnesení a účinky pravomocného rozsudku, proti němuž není přípustné odvolání, neboť se jedná o dohodu obou stran sporu. Lze však využít mimořádného opravného prostředku, kdy v takové věci přichází v úvahu žaloba na obnovu řízení. Zvláštností je pak dále žaloba o neplatnost smíru, kterou lze podat v případě neplatnosti smíru podle hmotného práva, a to ve lhůtě do tří let od právní moci soudního smíru.