Ústavní stížnost

Tento pojem označuje speciální návrh adresovaný Ústavnímu soudu ČR v případě, kdy se navrhovatel domnívá, že došlo pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci k porušení jeho základních práv nebo svobod zaručených ústavním pořádkem.

Možnost podat ústavní stížnost zakotvuje, včetně podmínek podání, zákon o Ústavním soudu. Oprávnění podat stížnost mají fyzické osoby z důvodu uvedeného výše a dále zastupitelstvo obce či kraje, pokud jsou přesvědčeny o nezákonném zásahu státu do práva samosprávy. Výše uvedené subjekty jsou pak oprávněny ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Ústavní soud v případě splnění formálních náležitostí ústavní stížnosti, o ní rozhodne formou nálezu, kterým návrhu zcela vyhoví, ústavní stížnost zamítne, anebo jí zčásti vyhoví a zčásti zamítne.