Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Ústavní stížnost

Tento pojem označuje speciální návrh adresovaný Ústavnímu soudu ČR v případě, kdy se navrhovatel domnívá, že došlo pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci k porušení jeho základních práv nebo svobod zaručených ústavním pořádkem.

Možnost podat ústavní stížnost zakotvuje, včetně podmínek podání, zákon o Ústavním soudu. Oprávnění podat stížnost mají fyzické osoby z důvodu uvedeného výše a dále zastupitelstvo obce či kraje, pokud jsou přesvědčeny o nezákonném zásahu státu do práva samosprávy. Výše uvedené subjekty jsou pak oprávněny ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Ústavní soud v případě splnění formálních náležitostí ústavní stížnosti, o ní rozhodne formou nálezu, kterým návrhu zcela vyhoví, ústavní stížnost zamítne, anebo jí zčásti vyhoví a zčásti zamítne.

Zpět na slovník právních pojmů