Věcné břemeno

Dřívější pojem z oblasti občanského práva označující omezení vlastníka věci ve prospěch jiné osoby. V současném občanském zákoníku je institut věcných břemen označován jako služebnosti, respektive jako reálná břemena.

Pokud vlastník musí něco trpět, něčeho se zdržet (je tedy pasivní) nazýváme taková věcná břemena služebnostmi. Služebnosti se dělí na pozemkové služebnosti, které jsou již z názvu vázány přímo na pozemek a nezáleží tedy na vlastníku věci, např. služebnost inženýrské sítě, služebnost stezky průhonu a cesty, a dále na osobní služebnosti, které jsou vázány vždy na konkrétní osoby, přičemž do této skupiny patří užívací právo, služebnost bytu atp.

Druhou kategorií věcných břemen jsou reálná břemena. Jejich podstatou je závazek vlastníka věci něco aktivně konat, například poskytovat část výnosů z pozemku apod.