Vis maior

V překladu znamená tento pojem vyšší moc. Vyšší mocí je například živelná pohroma či jiná náhodná situace, která splňuje znaky mimořádnosti, nepředvídatelnosti, neodvratitelnosti ani s vynaložením veškerého možného úsilí a absencí zavinění. Pojem vyšší moci se užívá zejména v souvislosti se vzniklou škodou, a to již od doby římského práva. Obvykle platí, nikoliv však vždy, že je-li škoda způsobena vyšší mocí, leží všechny škodlivé následky pouze na poškozeném.