Delikty v oblasti trestního práva a trestní sazby

V současnosti platný trestní zákoník vymezuje 13 oblastí trestných činů. Podívejme se na příklady některých deliktů a maximální výší jejich trestní sazby. Přesná výše pochopitelně závisí na specifických okolnostech a na tom, jak si konkrétní soudci, státní zástupci nebo advokáti trestní právo vykládají.

Trestní zákoník – delikty podle skupin:

Trestné činy proti životu a zdraví

Zde se setkáme s přečiny od ohrožení pohlavní nemocí přes ohrožování zdraví závadnými potravinami po zabití a vraždu. Na seznamu deliktů této skupiny najdeme třeba těžké ublížení na zdraví, to se trestá v sazbě od tří do deseti let odnětí svobody. V případě, že obětí je například těhotná žena či nezletilý, může být pachatel odsouzen až na dvanáct let.

Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Například pomluva, týrání zvířat nebo hanobení rasy, národa a přesvědčení, ale také neoprávněné nakládání s osobními údaji. Osoba, která, třebas z nedbalosti, neoprávněně zveřejní osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Sem řadíme mimo jiné znásilnění, prostituci, ale též šíření dětské pornografie trestané až dvěma léty odnětí svobody nebo propadnutím věci.

Trestné činy proti rodině a dětem

Do této skupiny vedle dvojího manželství, týrání svěřené osoby nebo zanedbání povinné výživy patří i podání alkoholu ve větší míře dítěti postihované až jednoletým trestem odnětí svobody.

Trestné činy proti majetku

Krádež, zpronevěra, podvod, dotační podvod, lichva nebo poškození cizí věci, to všechno známe bohužel až moc dobře. Mimo to se do této části zákoníku oproti předchozím úpravám dostal i neoprávněný přístup k počítačovému systému. Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Trestné činy hospodářské

S tímto oddílem trestního práva se dostane do konfliktu ten, kdo poruší práva chráněná průmyslovým patentem či neodvádí daně, pojistné na sociální zabezpečení a podobné povinné platby. Patří sem i přechovávání padělaných peněz, které se trestá až pěti léty.

Trestné činy obecně nebezpečné

Nedovolené ozbrojování nebo šíření toxikomanie zde nikoho nepřekvapí, patří sem ale také třeba poškození geodetického bodu. Jestliže někdo poškodí obecně prospěšné zařízení a ohrozí jeho provoz, hrozí mu tříleté odnětí svobody, v případě způsobení značné škody trest ještě o tři léta vyšší.

Trestné činy proti životnímu prostředí

Tady najdeme mimo jiné ohrožování čistoty vodního zdroje, poškození lesa například nedovolenou těžbou dřeva nebo pytláctví. Pokud jde o obyčejného pytláka, ten se může dostat do vězení až na dvě léta, jako člen organizované skupiny ovšem až na pět roků.

Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci

Například služba v armádě cizího státu. Pokud občan České republiky slouží v zahraničním vojsku, hrozí mu doma až pětiletý trest odnětí svobody.

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

Sem patří kupříkladu uplácení, přijímání úplatku, pohrdání soudem, neoprávněné zaměstnávání cizinců, šíření poplašné zprávy nebo násilí proti úřední osobě. Zajímavé je, že ten, kdo podplácí, může být potrestán peněžitým trestem nebo odnětím svobody na dvě léta, zatímco příjemce úplatku může v závislosti na okolnostech stihnout i trest desetiletý nebo propadnutí majetku.

Trestné činy proti branné povinnosti

Jestliže se někdo po obdržení povolávacího rozkazu nedostaví ihned na určené místo, hrozí mu až roční odnětí svobody.

Trestné činy vojenské

I zde uvedeme jeden příklad: Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Sem spadají nezvyklé přečiny jako genocida, podněcování války nebo zneužití příměří. Pro zajímavost, za poslední jmenované hrozí pachateli až osm let odnětí svobody.