Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Amnestie

Zvláštní rozhodnutí prezidenta republiky, které mu umožňuje vydat Ústava ČR, vydávané zejména při slavnostních příležitostech. Prezident tímto rozhodnutím hromadně, pro neurčitý počet blíže neurčených osob, rozhoduje o níže uvedených možnostech v oblasti trestního práva. Obsahově lze amnestii rozdělit na:

  • Agraciaci: Jedná se o prominutí či zmírnění pravomocně uloženého a dosud nevykonaného trestu, či jeho zbytku, nebo jen některého z více vedle sebe uložených trestů.
  • Rehabilitaci: Jde o prominutí nebo zmírnění následků odsouzení. Prakticky půjde zejména o zahlazení již vykonaného trestu – na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen.
  • Abolici: Příkaz k zastavení trestního stíhání, a pokud nebylo zahájeno trestní řízení, vůbec ho nezahajovat.

Podobnou záležitostí je prezidentská milost. Zde se však jedná o rozhodnutí ve prospěch konkrétní osoby a s konkrétním důsledkem.

Zpět na slovník právních pojmů