Amnestie

Zvláštní rozhodnutí prezidenta republiky, které mu umožňuje vydat Ústava ČR, vydávané zejména při slavnostních příležitostech. Prezident tímto rozhodnutím hromadně, pro neurčitý počet blíže neurčených osob, rozhoduje o níže uvedených možnostech v oblasti trestního práva. Obsahově lze amnestii rozdělit na:

  • Agraciaci: Jedná se o prominutí či zmírnění pravomocně uloženého a dosud nevykonaného trestu, či jeho zbytku, nebo jen některého z více vedle sebe uložených trestů.
  • Rehabilitaci: Jde o prominutí nebo zmírnění následků odsouzení. Prakticky půjde zejména o zahlazení již vykonaného trestu – na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen.
  • Abolici: Příkaz k zastavení trestního stíhání, a pokud nebylo zahájeno trestní řízení, vůbec ho nezahajovat.

Podobnou záležitostí je prezidentská milost. Zde se však jedná o rozhodnutí ve prospěch konkrétní osoby a s konkrétním důsledkem.