Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Zánik trestnosti

Pojem zánik trestnosti označuje situaci, kdy po dokonání trestného činu (viz heslo dokonaný trestný čin), který je skutečně podle v té době platného práva trestný, nastane okolnost stanovená zákonem, která způsobí, že trestnost, tedy protiprávnost a možnost potrestání pachatele za spáchaný trestný čin bez dalšího zanikne.

Okolnosti zániku trestnosti jsou následující:

  • Promlčení trestní odpovědnosti: stejně jako u promlčení práva v občanském právu, i v trestním právu zanikají práva plynutím času. Teoreticky totiž uplynutím delší doby klesá zájem na potrestání pachatele, snižuje se šance prokázání trestného činu (zapomínání svědků apod.). Pokud tedy uběhne příslušná doba, u které platí, že čím závažnější trestný čin, tím delší promlčecí doba, nelze již pachatele potrestat a běžící řízení musí být zastaveno. Existují však trestné činy, které se zásadně nepromlčují.
  • Účinná lítost – viz heslo účinná lítost
  • milost či amnestie prezidenta republiky
  • smrt pachatele

Zvláštními případy zániku trestnosti jsou: zánik trestnosti přípravy, zánik trestnosti pokusu trestného činu.

Zpět na slovník právních pojmů