Zánik trestnosti

Pojem zánik trestnosti označuje situaci, kdy po dokonání trestného činu (viz heslo dokonaný trestný čin), který je skutečně podle v té době platného práva trestný, nastane okolnost stanovená zákonem, která způsobí, že trestnost, tedy protiprávnost a možnost potrestání pachatele za spáchaný trestný čin bez dalšího zanikne.

Okolnosti zániku trestnosti jsou následující:

  • Promlčení trestní odpovědnosti: stejně jako u promlčení práva v občanském právu, i v trestním právu zanikají práva plynutím času. Teoreticky totiž uplynutím delší doby klesá zájem na potrestání pachatele, snižuje se šance prokázání trestného činu (zapomínání svědků apod.). Pokud tedy uběhne příslušná doba, u které platí, že čím závažnější trestný čin, tím delší promlčecí doba, nelze již pachatele potrestat a běžící řízení musí být zastaveno. Existují však trestné činy, které se zásadně nepromlčují.
  • Účinná lítost – viz heslo účinná lítost
  • milost či amnestie prezidenta republiky
  • smrt pachatele

Zvláštními případy zániku trestnosti jsou: zánik trestnosti přípravy, zánik trestnosti pokusu trestného činu.