Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Erga omnes, inter partes

Erga omnes vyjadřuje závaznost mezinárodní smlouvy či rozhodnutí či právního předpisu pro všechny, tedy nejen pro smluvní strany či účastníky řízení. Účinky erga omnes mají zákony či právní předpisy jako takové (s možnými omezeními podle jejich působnosti), závazné pro všechny jsou taktéž některé smlouvy mezinárodního práva. Co se soudních rozhodnutí týče, mají v ČR takovou závaznost některá rozhodnutí Ústavního soudu ČR, která ruší právní předpis či jeho část.

Pojem inter partes pak v překladu doslovně znamená: mezi stranami. Označuje tedy závaznost smlouvy či rozhodnutí pouze pro zúčastněné strany. Například rozhodnutí okresního soudu ve sporu o uhrazení peněžité částky mezi panem Novákem a panem Novotným bude působit pouze na jejich vzájemná práva a povinnosti, ostatních osob se nijak nedotkne; stejně tak kupní smlouva mezi nimi ukládá práva a povinnosti pouze jim samotným.

Zpět na slovník právních pojmů