Judikát – judikatura

Judikát v širším smyslu znamená soudní rozhodnutí, ve smyslu užším pak rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Termín judikatura pak označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu, nebo publikovaná rozhodnutí, které se dotýkají určité dílčí otázky právní normy. V českém právu mají judikáty povahu podpory či výkladu zákona, případně svým způsobem nahrazují zákon (ruší jej či jeho část) příslušným rozhodnutím Ústavního soudu ČR.

Rozhodnutí vyšších soudů se obyčejně po provedené anonymizaci uveřejňují. Lze se tak snadno dostat k rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR. Jmenované soudy nadto vedou sbírky svých soudních rozhodnutí a zákonem stanovené nálezy Ústavního soudu ČR se nadto vydávají ve Sbírce zákonů.

Rozhodovací činnost soudů či jako soubor judikátů k příslušné problematice pak nazýváme judikaturou, která je pak častou učební pomůckou a taktéž prostředkem argumentace stran před soudy nižších stupňů.