Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Judikát – judikatura

Judikát v širším smyslu znamená soudní rozhodnutí, ve smyslu užším pak rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Termín judikatura pak označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu, nebo publikovaná rozhodnutí, které se dotýkají určité dílčí otázky právní normy. V českém právu mají judikáty povahu podpory či výkladu zákona, případně svým způsobem nahrazují zákon (ruší jej či jeho část) příslušným rozhodnutím Ústavního soudu ČR.

Rozhodnutí vyšších soudů se obyčejně po provedené anonymizaci uveřejňují. Lze se tak snadno dostat k rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR. Jmenované soudy nadto vedou sbírky svých soudních rozhodnutí a zákonem stanovené nálezy Ústavního soudu ČR se nadto vydávají ve Sbírce zákonů.

Rozhodovací činnost soudů či jako soubor judikátů k příslušné problematice pak nazýváme judikaturou, která je pak častou učební pomůckou a taktéž prostředkem argumentace stran před soudy nižších stupňů.

Zpět na slovník právních pojmů