Kontumační rozsudek – rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání

Pojem kontumační rozsudek označuje speciální druh rozsudku podle občanského soudního řádu, jímž je rozsudek pro zmeškání. Rozsudek pro zmeškání je soud oprávněn vydat v případě, kdy se žalovaný bez řádné omluvy nedostaví k prvnímu ústnímu jednání ve věci před soudem, ačkoli byl řádně předvolán a poučen o následcích nedostavení se, byla dodržena předvolací lhůta, předvolání mu bylo doručeno. Druhou podmínkou je přítomnost žalobce na jednání a jeho výslovný návrh na vydání takového rozsudku. Na základě takového návrhu je založena domněnka tzv. nespornosti skutkového stavu, což v laické řeči znamená, že okolnosti, které žalobce uvedl v žalobě, se mají za nesporné a o žalobě lze rozhodnout ve prospěch žalobce. Proti rozsudku pro zmeškání existují pouze omezené možnosti podání odvolání.

Obdobný základ může mít i rozsudek pro uznání, a to v případě, kdy žalovaný nárok žalobce svým prohlášením zcela uzná co do důvodu a výše a dále v případě, kdy soud žalovanému doručí tzv. kvalifikovanou výzvu podle ust. § 114b občanského soudního řádu, prostřednictvím které soud žalovaného vyzývá k vyjádření se k nároku žalobce v případě, že ho neuznává. Žalovaný je vyzván, aby k tomuto svému stanovisku sepsal rozhodné skutečnosti a připojil důkazy. Pokud se žalovaný nevyjádří, vzniká fikce uznání nároku žalobce a soud může vydat rozsudek pro uznání.