Skutková podstata

Definice jednotlivých druhů trestných činů je uvedená ve zvláštní části trestního zákona. Hovoříme například o skutkové podstatě trestného činu krádeže, vraždy, apod. Skutková podstata trestného činu je naplněna, pokud jsou naplněny alespoň její základní znaky. Těmi jsou:

  • Subjekt: tedy osoba, která se trestného činu dopouští = pachatel, dle příslušných skutkových podstat může být pachatelem kdokoli či speciální subjekt, například voják při výkonu vojenské služby, úředník apod.
  • Subjektivní stránka: vyjadřuje vnitřní postoj pachatele ke spáchanému trestnému činu, hovoříme o zavinění ve formě úmyslu či nedbalosti.
  • Objekt: Objektem je veřejný zájem či hodnota chráněná zákonem. Jsou často vyjádřeny podle hierarchie trestního zákoníku. Tedy život, zdraví, majetek, apod.
  • Objektivní stránka: Způsob spáchání trestného činu popsaný v příslušné skutkové podstatě. Spočívá v jednání osoby pachatele, které může být konáním, tedy aktivním působením pachatele, či nekonáním/opomenutím/ zanedbáním.