Legisvakance

Latinsky Vacatio legis (čte se „vakácio légis“). Období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti. Často se užívá termínu legisvakanční lhůta. Z předchozí věty vyplývají dva pojmy, a to platnost a účinnost právního předpisu. O platnosti právního přepisu hovoříme tehdy, je-li zákonným způsobem vyhlášen. Kupříkladu zákony jsou vyhlašovány jejich uveřejněním ve Sbírce zákonů (tzv. rozesláním částky Sbírky zákonů). O účinnosti hovoříme tehdy, kdy příslušný právní předpis vyvolává požadovaný účinek, lze aplikovat na oblast, kterou upravuje a je jej tedy třeba dodržovat. Legisvakanční lhůta může být různě dlouhá, někdy není žádná a platnost splývá s účinností, obvykle je patnáctidenní, v případě nového občanského zákoníku trvala téměř 2 roky a její konec byl stanoven dnem 1. 1. 2014. Obvykle je stanovena v závěru právního předpisu, např. větou: „Tento zákon nabývá účinnosti 1.1.2014.“