Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Legisvakance

Latinsky Vacatio legis (čte se „vakácio légis“). Období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti. Často se užívá termínu legisvakanční lhůta. Z předchozí věty vyplývají dva pojmy, a to platnost a účinnost právního předpisu. O platnosti právního přepisu hovoříme tehdy, je-li zákonným způsobem vyhlášen. Kupříkladu zákony jsou vyhlašovány jejich uveřejněním ve Sbírce zákonů (tzv. rozesláním částky Sbírky zákonů). O účinnosti hovoříme tehdy, kdy příslušný právní předpis vyvolává požadovaný účinek, lze aplikovat na oblast, kterou upravuje a je jej tedy třeba dodržovat. Legisvakanční lhůta může být různě dlouhá, někdy není žádná a platnost splývá s účinností, obvykle je patnáctidenní, v případě nového občanského zákoníku trvala téměř 2 roky a její konec byl stanoven dnem 1. 1. 2014. Obvykle je stanovena v závěru právního předpisu, např. větou: „Tento zákon nabývá účinnosti 1.1.2014.“

Zpět na slovník právních pojmů