Nedbalost

Nedbalost vyjadřuje vztah mezi stavem vůle fyzické osoby a následkem jejího jednání (popř. nečinnosti), který je slabší než v případě úmyslu. Rozlišuje se nedbalost vědomá, tedy že osoba věděla, že svým jednáním může způsobit určitý následek, ale bezdůvodně předpokládala, že k takovému následku nedojde. Oproti tomu nevědomá nedbalost označuje stav, kdy osoba o možnosti způsobení následku nevěděla, ale vzhledem ke svým vlastnostem, jiným osobním poměrům, o tomto vědět měla a mohla.