Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Nedbalost

Nedbalost vyjadřuje vztah mezi stavem vůle fyzické osoby a následkem jejího jednání (popř. nečinnosti), který je slabší než v případě úmyslu. Rozlišuje se nedbalost vědomá, tedy že osoba věděla, že svým jednáním může způsobit určitý následek, ale bezdůvodně předpokládala, že k takovému následku nedojde. Oproti tomu nevědomá nedbalost označuje stav, kdy osoba o možnosti způsobení následku nevěděla, ale vzhledem ke svým vlastnostem, jiným osobním poměrům, o tomto vědět měla a mohla.

Zpět na slovník právních pojmů