Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Notář

Notář je jedním z druhů právnických povolání. Z tohoto na první pohled vyplývá, že jde o osobu právnického vzdělání (magisterské), která je státem při splnění dalších podmínek pověřena vykonávat notářskou činnost. Těmito dalšími podmínkami jsou: státní občanství ČR, plná svéprávnost, bezúhonnost, alespoň 5 let notářské praxe, úspěšné složení notářské zkoušky. K tomu je třeba dodat, že počet notářů je přesně stanoven vždy pro obvod každého okresního soudu.

Notář při své praxi vykonává různé druhy činností. Zejména jde o sepisování listin formou notářských zápisů, ověřování podpisů listin a jejich kopií, protestace směnek, vydávání výpisů z veřejných rejstříků apod. Mimoto může notář zastupovat osoby ve správních řízeních a částečně v občanském soudním řízení. Nezastupitelnou roli má notář v dědickém řízení, kde vystupuje v pozici soudního komisaře, tedy osoby, která na dědické řízení dohlíží, činí příslušná jednání (zjišťuje majetek, apod.).

Zpět na slovník právních pojmů