Notář

Notář je jedním z druhů právnických povolání. Z tohoto na první pohled vyplývá, že jde o osobu právnického vzdělání (magisterské), která je státem při splnění dalších podmínek pověřena vykonávat notářskou činnost. Těmito dalšími podmínkami jsou: státní občanství ČR, plná svéprávnost, bezúhonnost, alespoň 5 let notářské praxe, úspěšné složení notářské zkoušky. K tomu je třeba dodat, že počet notářů je přesně stanoven vždy pro obvod každého okresního soudu.

Notář při své praxi vykonává různé druhy činností. Zejména jde o sepisování listin formou notářských zápisů, ověřování podpisů listin a jejich kopií, protestace směnek, vydávání výpisů z veřejných rejstříků apod. Mimoto může notář zastupovat osoby ve správních řízeních a částečně v občanském soudním řízení. Nezastupitelnou roli má notář v dědickém řízení, kde vystupuje v pozici soudního komisaře, tedy osoby, která na dědické řízení dohlíží, činí příslušná jednání (zjišťuje majetek, apod.).