Majetková podstata

Pojem spadající do odvětví insolvenčního práva, který v rámci insolvenčního řízení označuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.

Konkrétně do majetkové podstaty patří peněžní prostředky, věci movité a nemovité, obchodní podíly, dlužníkova mzda nebo plat apod. Obsah majetkové podstaty je vymezen tak, že do ní spadá majetek, který dlužníkovi patřil v okamžiku zahájení insolvenčního řízení a dále majetek nabytý v průběhu, což platí pokud insolvenční návrh podá dlužník. Pokud insolvenční návrh podá věřitel, zahrnuje majetková podstata vše, co vlastnil v okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.

Od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s těmito omezeními, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.