Petit v žalobě

Petit (též žalobní petit) je část žaloby, případně jiného podání, v němž účastník navrhuje, jak by měl soud v jeho věci rozhodnout. Bývá zvykem formulovat ho tak, aby mohl být beze změny převzat do výroku rozhodnutí. V občanském soudním řízení sporném zatímco ostatní části žaloby mohou být měněny a doplňovány jednostranně a bez zvláštních procesních omezení, petit lze rozšiřovat (např. zvyšovat částku požadovanou po žalovaném) nebo měnit (např. vydání jiné věci, než byla původně žádána) jen se souhlasem soudu. Zúžení petitu je naopak možné kdykoli, znamená totiž částečné zpětvzetí žaloby.