Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Petit v žalobě

Petit (též žalobní petit) je část žaloby, případně jiného podání, v němž účastník navrhuje, jak by měl soud v jeho věci rozhodnout. Bývá zvykem formulovat ho tak, aby mohl být beze změny převzat do výroku rozhodnutí. V občanském soudním řízení sporném zatímco ostatní části žaloby mohou být měněny a doplňovány jednostranně a bez zvláštních procesních omezení, petit lze rozšiřovat (např. zvyšovat částku požadovanou po žalovaném) nebo měnit (např. vydání jiné věci, než byla původně žádána) jen se souhlasem soudu. Zúžení petitu je naopak možné kdykoli, znamená totiž částečné zpětvzetí žaloby.

Zpět na slovník právních pojmů