Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Označuje jednu z možností trestu podle trestního zákoníku. Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu. Při podmíněném odsouzení soud stanoví zkušební dobu na jeden až pět let, tato doba počíná běžet právni moci rozsudku.

Zpět na slovník právních pojmů