Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Označuje jednu z možností trestu podle trestního zákoníku. Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu. Při podmíněném odsouzení soud stanoví zkušební dobu na jeden až pět let, tato doba počíná běžet právni moci rozsudku.