Právo stavby

Podle nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. označuje tento pojem jednu z věcí nemovitých. Právem stavby je označováno dočasné právo osoby (stavebníka) postavit na cizím pozemku (na povrchu či pod povrchem) stavbu s tím, že dočasnost je zákonem omezena na maximum 99 let, s možností prodloužení při souhlasu vlastníka pozemku. Toto právo se získává smlouvou, vydržením či, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci. Právo stavby lze zřídit jak za úplatu, tak bezplatně. Jakožto věc nemovitá se toto právo zapisuje do katastru nemovitostí, jakožto právo, které zatěžuje či omezuje příslušný pozemek. Právo stavby lze jak převést, tak přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce.