Presumpce neviny

Tento pojem se používá v trestním a přestupkovém právu, je jednou ze zásad demokratického právního státu, která je v českém právu zakotvena v Listině základních práv a svobod.

Zásada presumpce neviny stanoví, že na obviněného se pohlíží až do právní moci odsuzujícího rozsudku jako na nevinného; platí to i v případě, že obviněný byl soudem vzat do vazby.