Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Vyvlastnění – expropriace

Tento pojem označuje výjimku z jinak nepřípustného zásahu do vlastnického práva osoby. Podle tzv. zákona o vyvlastnění má stát právo odejmout či omezit vlastnické právo či právo odpovídající věcnému břemenu, přičemž takový zásah do práva je podmíněn poskytnutím náhrady a pouze ve veřejném zájmu a nelze-li požadovaného účelu dosáhnout jinak.

Vyvlastňuje se na základě rozhodnutí, jež je vyústěním vyvlastňovacího řízení. Toto řízení je zvláštním správním řízením, které vede vyvlastňovací úřad, jímž je úřad obce s rozšířenou působností (případně magistrát statutárního města či Magistrát hlavního města Prahy), v jejímž katastrálním území se dotčený pozemek či stavba nalézá. Řízení se zahajuje na návrh vyvlastnitele, tedy státu či některé z jeho organizačních složek.

Zpět na slovník právních pojmů