Vyvlastnění – expropriace

Tento pojem označuje výjimku z jinak nepřípustného zásahu do vlastnického práva osoby. Podle tzv. zákona o vyvlastnění má stát právo odejmout či omezit vlastnické právo či právo odpovídající věcnému břemenu, přičemž takový zásah do práva je podmíněn poskytnutím náhrady a pouze ve veřejném zájmu a nelze-li požadovaného účelu dosáhnout jinak.

Vyvlastňuje se na základě rozhodnutí, jež je vyústěním vyvlastňovacího řízení. Toto řízení je zvláštním správním řízením, které vede vyvlastňovací úřad, jímž je úřad obce s rozšířenou působností (případně magistrát statutárního města či Magistrát hlavního města Prahy), v jejímž katastrálním území se dotčený pozemek či stavba nalézá. Řízení se zahajuje na návrh vyvlastnitele, tedy státu či některé z jeho organizačních složek.