Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Adhezní řízení

Jde o řízení, v němž je možné mimo hlavní záležitost projednat i záležitost vedlejší, která by jinak byla projednávaná v samostatném řízení. Nejčastěji se s tímto řízením setkáváme coby se součástí trestního řízení, v rámci nějž může soud ve prospěch poškozeného a na jeho vlastní návrh uložit obviněnému též povinnost k náhradě škody, ušlého zisku či vydání bezdůvodného obohacení. Základní podmínkou pro přiznání jedné z uvedených možností je včasné připojení se poškozeného s návrhem na uložení takové povinnosti, a to nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení. Poškozený má v řízení mnohá práva např. být zastoupen advokátem, právo navrhovat důkazy, podávat odvolání do výroku o náhradě škody apod. Soud o nároku rozhodne v plném rozsahu, či jen částečně, nebo poškozeného odkáže na občanskoprávní (civilní) řízení. Podotýkáme, že není podmínkou, aby bylo rozhodnuto o tom, že je obžalovaný skutečně vinen, neboť soud má právo rozhodnout o nároku na náhradu škody i při vyslovení neviny, pokud je škoda beze všech pochybností prokázána a způsobena obžalovaným.

Zpět na slovník právních pojmů