Adhezní řízení

Jde o řízení, v němž je možné mimo hlavní záležitost projednat i záležitost vedlejší, která by jinak byla projednávaná v samostatném řízení. Nejčastěji se s tímto řízením setkáváme coby se součástí trestního řízení, v rámci nějž může soud ve prospěch poškozeného a na jeho vlastní návrh uložit obviněnému též povinnost k náhradě škody, ušlého zisku či vydání bezdůvodného obohacení. Základní podmínkou pro přiznání jedné z uvedených možností je včasné připojení se poškozeného s návrhem na uložení takové povinnosti, a to nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení. Poškozený má v řízení mnohá práva např. být zastoupen advokátem, právo navrhovat důkazy, podávat odvolání do výroku o náhradě škody apod. Soud o nároku rozhodne v plném rozsahu, či jen částečně, nebo poškozeného odkáže na občanskoprávní (civilní) řízení. Podotýkáme, že není podmínkou, aby bylo rozhodnuto o tom, že je obžalovaný skutečně vinen, neboť soud má právo rozhodnout o nároku na náhradu škody i při vyslovení neviny, pokud je škoda beze všech pochybností prokázána a způsobena obžalovaným.