Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Advokát ex offo

V trestním řízení platí, že obhájcem může být pouze advokát. Právo na advokáta má ze zákona každý obviněný. U trestných činů s nižší sazbou, nebo pokud nejsou splněny podmínky § 36 trestního řádu (je vedeno řízení proti uprchlému, apod.) je na volbě obviněného, zdali využije služeb obhájce či nikoli. Existují však případy tzv. nutné obhajoby viz. §36 trestního řádu, kdy obviněný advokáta mít musí. Pokud si ho obviněný nebo k tomu oprávněná osoba sama nezvolí, je mu přidělen soudem. Advokát ex offo je tedy obhájce určený soudem z úřední povinnosti. Obhájce je určen soudem ze seznamu advokátů ex offo u příslušného soudu. Jedná se především o případy, kdy má obvinený ztíženou možnost obhajoby z důvodu pobytu ve vazbě nebo omezení právní způsobilosti, jde tedy o důvody přesně zmíněné zákonem. Advokát ex offo je také přidělován převážně u závažnějších trestných činů. Nárok na právní pomoc advokáta je základní právo obviněného. Existence obhájce ex offo zaručuje vyrovnání vah obžaloby a obhajoby a tedy spravedlivý soudní proces.

Zpět na slovník právních pojmů