Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Trestný čin

Podle §13 trestního zákoníku je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Je důležité poukázat na to, že ne každý protiprávní čin je trestným činem. Může být například přestupkem či kárným přečiněním apod. K tomu trestní právo ovládá zásada ultima ratio, která znamená, že trestní právo nastupuje až v případě, kdy jiné možnosti, zejména občanské právo, selhávají. Dle §12 trestního zákoníku dále trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

V trestním právu ČR rozdělujeme trestné činy na přečiny, zločiny (§ 14 trestního zákoníku). Přečinem je každý trestný čin, který je spáchán v nedbalosti a dále trestný čin spáchaný úmyslně, za nějž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let. Zločin je pak takový trestný čin, který není přečinem. Trestní zákoník taktéž uvádí nadstavbovou kategorií, jakousi podmnožinu zločinů, kterou jsou zvlášť závažné zločiny. Zvlášť závažný zločin je takový úmyslný trestný čin, pro který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let.

Zpět na slovník právních pojmů