Trestný čin

Podle §13 trestního zákoníku je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Je důležité poukázat na to, že ne každý protiprávní čin je trestným činem. Může být například přestupkem či kárným přečiněním apod. K tomu trestní právo ovládá zásada ultima ratio, která znamená, že trestní právo nastupuje až v případě, kdy jiné možnosti, zejména občanské právo, selhávají. Dle §12 trestního zákoníku dále trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

V trestním právu ČR rozdělujeme trestné činy na přečiny, zločiny (§ 14 trestního zákoníku). Přečinem je každý trestný čin, který je spáchán v nedbalosti a dále trestný čin spáchaný úmyslně, za nějž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let. Zločin je pak takový trestný čin, který není přečinem. Trestní zákoník taktéž uvádí nadstavbovou kategorií, jakousi podmnožinu zločinů, kterou jsou zvlášť závažné zločiny. Zvlášť závažný zločin je takový úmyslný trestný čin, pro který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let.