Excindační žaloba

V překladu vylučovací žaloba. Je vlastně obranou proti postupu příslušného orgánu ve vykonávacím řízení, obvykle exekutora, a to při výkonu exekuce prodejem movitého majetku povinného, tedy osoby, proti níž se exekuce vede. Excindační žaloba připadá v úvahu za situace, kdy věc uvedená v soupisu exekuovaného majetku není vlastnictvím povinného. Cílem tedy je vyškrtnutí věci ze seznamu a její vrácení žalobci, vlastníkovi. Půjde o věc ve vlastnictví osoby odlišné od povinného. Může jít také o věci, které jsou dle §322 občanského soudního řádu vyloučeny z exekuce, ačkoliv jsou ve vlastnictví povinného. Např. zdravotní pomůcky apod.

Žalobě samotné musí předcházet podání listinami podloženého návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o provedení soupisu zabavovaných věcí. Teprve následně lze podat žalobu tak, aby ji soud nezamítl pro předčasnost.

Žalobcem je tedy osoba uvedená výše (vlastník věci, povinný), žalovaným není exekutor, ale oprávněný, tj. osoba, která exekuci navrhla. Podání žaloby je zpoplatněno částkou 2.000 Kč.