Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Excindační žaloba

V překladu vylučovací žaloba. Je vlastně obranou proti postupu příslušného orgánu ve vykonávacím řízení, obvykle exekutora, a to při výkonu exekuce prodejem movitého majetku povinného, tedy osoby, proti níž se exekuce vede. Excindační žaloba připadá v úvahu za situace, kdy věc uvedená v soupisu exekuovaného majetku není vlastnictvím povinného. Cílem tedy je vyškrtnutí věci ze seznamu a její vrácení žalobci, vlastníkovi. Půjde o věc ve vlastnictví osoby odlišné od povinného. Může jít také o věci, které jsou dle §322 občanského soudního řádu vyloučeny z exekuce, ačkoliv jsou ve vlastnictví povinného. Např. zdravotní pomůcky apod.

Žalobě samotné musí předcházet podání listinami podloženého návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o provedení soupisu zabavovaných věcí. Teprve následně lze podat žalobu tak, aby ji soud nezamítl pro předčasnost.

Žalobcem je tedy osoba uvedená výše (vlastník věci, povinný), žalovaným není exekutor, ale oprávněný, tj. osoba, která exekuci navrhla. Podání žaloby je zpoplatněno částkou 2.000 Kč.

Zpět na slovník právních pojmů