Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Insolvence, insolvenční řízení

S pojmem insolvence si spojujeme zejména platební neschopnost, úpadek či bankrot. Do insolvence se můžete dostat jako fyzická osoba, i jako osoba právnická, podnikající či nepodnikající. Subjekt je dle zákona v úpadku v případě, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. V úpadku je dále dlužník, který je předlužen, má-li tedy více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Insolvenčním řízením se rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Cílem insolvenčního řízení je uspokojení, tedy alespoň poměrné, věřitelů z majetku dlužníka, ochrana jejich vzájemných práv a povinností. Řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení probíhá formou konkursu, oddlužení, reorganizace či zvláštních způsobů řešení úpadku, pokud zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů. Insolvenční řízení je ovládáno poměrně přísnými pravidly dle insolvenčního zákona. Zejména je důležité dávat pozor na různé lhůty, kdy např. pro věřitele je nejpodstatnější lhůta pro podání insolvenčních přihlášek svých pohledávek. Insolvenční řízení má tu výhodu, že jsou veškeré úkony, od jeho počátku až do samotného konce, uveřejňovány v tzv. insolvenčním rejstříku spravovaném Ministerstvem spravedlnosti ČR na webových stránkách https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Jednou z nejdůležitějších osob, kromě soudu, je v tomto řízení insolvenční správce, který po dobu řízení v zásadě spravuje majetek dlužníka. Je to osoba, která má magisterské vysokoškolské vzdělání, je bezúhonná a složila zkoušky insolvenčního správce.

Zpět na slovník právních pojmů