Insolvence, insolvenční řízení

S pojmem insolvence si spojujeme zejména platební neschopnost, úpadek či bankrot. Do insolvence se můžete dostat jako fyzická osoba, i jako osoba právnická, podnikající či nepodnikající. Subjekt je dle zákona v úpadku v případě, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. V úpadku je dále dlužník, který je předlužen, má-li tedy více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Insolvenčním řízením se rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Cílem insolvenčního řízení je uspokojení, tedy alespoň poměrné, věřitelů z majetku dlužníka, ochrana jejich vzájemných práv a povinností. Řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení probíhá formou konkursu, oddlužení, reorganizace či zvláštních způsobů řešení úpadku, pokud zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů. Insolvenční řízení je ovládáno poměrně přísnými pravidly dle insolvenčního zákona. Zejména je důležité dávat pozor na různé lhůty, kdy např. pro věřitele je nejpodstatnější lhůta pro podání insolvenčních přihlášek svých pohledávek. Insolvenční řízení má tu výhodu, že jsou veškeré úkony, od jeho počátku až do samotného konce, uveřejňovány v tzv. insolvenčním rejstříku spravovaném Ministerstvem spravedlnosti ČR na webových stránkách https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Jednou z nejdůležitějších osob, kromě soudu, je v tomto řízení insolvenční správce, který po dobu řízení v zásadě spravuje majetek dlužníka. Je to osoba, která má magisterské vysokoškolské vzdělání, je bezúhonná a složila zkoušky insolvenčního správce.