Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Příprava trestného činu

Podle právní nauky jde o jedno ze stádií či fází trestného činu, která se však nevyskytuje vždy. Přípravu trestného činu upravuje ustanovení § 20 trestního zákoníku a hovoříme o ni v případě, kdy pachatel vytváří podmínky pro spáchání zvlášť závažného zločinu. Tedy vytváří plány, jak trestný čin spáchá, opatřuje si prostředky pro jeho spáchání (např. si pořídí pistoli), spolčuje se dalšími lidmi apod. Příprava však není trestná vždy, ale pouze jestliže to trestní zákon u příslušného trestního činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu. Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání zvlášť závažného zločinu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, nebo učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Doplňujeme jen, že chronologická následnost stádií trestného činu je: příprava, pokus, dokonaný trestný čin.

Zpět na slovník právních pojmů