Příprava trestného činu

Podle právní nauky jde o jedno ze stádií či fází trestného činu, která se však nevyskytuje vždy. Přípravu trestného činu upravuje ustanovení § 20 trestního zákoníku a hovoříme o ni v případě, kdy pachatel vytváří podmínky pro spáchání zvlášť závažného zločinu. Tedy vytváří plány, jak trestný čin spáchá, opatřuje si prostředky pro jeho spáchání (např. si pořídí pistoli), spolčuje se dalšími lidmi apod. Příprava však není trestná vždy, ale pouze jestliže to trestní zákon u příslušného trestního činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu. Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání zvlášť závažného zločinu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, nebo učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Doplňujeme jen, že chronologická následnost stádií trestného činu je: příprava, pokus, dokonaný trestný čin.