Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Dokonaný trestný čin

Dokonaný trestný čin je situace, kdy byly naplněny všechny trestním zákonem stanovené znaky některé ze skutkových podstat a který i jinak vykazuje všechny další znaky trestného činu.

Od dokonaného trestného činu je třeba odlišit ostatní stádia jako je příprava, pokus a moment jeho ukončení. Trestný čin zpravidla prochází všemi těmito stádii, které od sebe lze více či méně oddělit.

Dokonání trestného činu nastává v různých situacích různě. Pro názornost uvádíme:

  • Trvající trestný čin: při situaci, kdy protiprávní stav trvá nepřetržitě delší dobu, je trestný čin dokonán teprve ukončením tohoto protiprávního stavu, např. pachatel drží svázanou osobu ve sklepě, trestný čin je dokonán, až pokud ona osoba uteče či ji pachatel pustí.
  • Předčasně dokonaný trestný čin: podle právní nauky je to takový trestný čin, který je fakticky přípravou nebo pokusem, ovšem podle zákona je již dokonaným trestným činem; například opatření si razítka orgánu veřejné moci s vyobrazením státního znaku pro budoucí falšování úředních listin.

Zpět na slovník právních pojmů