Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Provinění, trestání mladistvých

Provinění je jedním z pojmů trestního práva, který označuje de facto trestný čin spáchaný mladistvým. Pojem provinění zakotvuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Mladistvým pak uvedený zákon rozumí osobu, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok věku a nepřekročila osmnáctý rok věku.

Provinění se od trestného činu dále rozlišuje formami sankcí. Ty se neoznačují jako tresty, ale jako opatření, přičemž rozlišujeme výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření.

Co se trestání mladistvých a řízení proti nim týče, jsou zde odlišnosti zejména co do ochrany osob mladistvých, kdy není zveřejňována jejich totožnost, a to ani prostřednictvím fotografií apod., řízení má být vedeno vždy co nejrychleji, uplatňuje se speciální dohled orgánu sociálně-právní ochrany dětí apod. Obecně platí, že na rozdíl od trestání dospělých, opatření u mladistvých má vést předně k nápravě mladistvé osoby, než k jejímu potrestání.

Zpět na slovník právních pojmů