Provinění, trestání mladistvých

Provinění je jedním z pojmů trestního práva, který označuje de facto trestný čin spáchaný mladistvým. Pojem provinění zakotvuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Mladistvým pak uvedený zákon rozumí osobu, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok věku a nepřekročila osmnáctý rok věku.

Provinění se od trestného činu dále rozlišuje formami sankcí. Ty se neoznačují jako tresty, ale jako opatření, přičemž rozlišujeme výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření.

Co se trestání mladistvých a řízení proti nim týče, jsou zde odlišnosti zejména co do ochrany osob mladistvých, kdy není zveřejňována jejich totožnost, a to ani prostřednictvím fotografií apod., řízení má být vedeno vždy co nejrychleji, uplatňuje se speciální dohled orgánu sociálně-právní ochrany dětí apod. Obecně platí, že na rozdíl od trestání dospělých, opatření u mladistvých má vést předně k nápravě mladistvé osoby, než k jejímu potrestání.