Vydržení

Označuje jednu z tradičních možností nabytí vlastnického práva, a to výkonem oprávněné držby po stanovenou dobu. Dalo by se tedy říci, že je to jakési přenesení faktického stavu i do stavu právního. Oprávněnou držbou je pak stav, kdy má osoba se zřetelem ke všem okolnostem věc v dobré víře u sebe či při sobě a s touto věcí nakládá jako s vlastní, neboť je přesvědčena, že mu tato věc již skutečně patří. Cílem vydržení je pak ochrana práv tohoto subjektu jednajícího v dobré víře proti zásahům třetích osob.

Podle občanského zákoníku je k vydržení věci movité (např. automobil) třeba nepřerušenou držbu v délce trvání 3 let, v případě věcí nemovitých (např. pozemek) činí tato lhůta 10 let a v případě mimořádného vydržení 20 let. Tento časový údaj označujeme jako vydržecí dobu. Vydržecí doba však podle zákona neběží mezi manžely (pokud manželství trvá), ani mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, mezi opatrovníky apod.