Pariční lhůta

Lhůta uložená v rozhodnutí soudem či jiným orgánem veřejné moci ke splnění uložené povinnosti. Např. „Žalovaný je povinen ve lhůtě 3 dnů od právni moci rozsudku zaplatit.“ Běh pariční lhůty je vázán často právě na nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, popřípadě na okamžik doručení takového rozhodnutí, což je typické pro platební či elektronický platební rozkaz (Žalovaný je povinen ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto platebního rozkazu) po uplynutí pariční lhůty nabývá rozhodnutí vykonatelnosti a uloženou povinnost lze vynutit výkonem rozhodnutí (např. exekuce, viz heslo vykonatelnost).