Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Pariční lhůta

Lhůta uložená v rozhodnutí soudem či jiným orgánem veřejné moci ke splnění uložené povinnosti. Např. „Žalovaný je povinen ve lhůtě 3 dnů od právni moci rozsudku zaplatit.“ Běh pariční lhůty je vázán často právě na nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, popřípadě na okamžik doručení takového rozhodnutí, což je typické pro platební či elektronický platební rozkaz (Žalovaný je povinen ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto platebního rozkazu) po uplynutí pariční lhůty nabývá rozhodnutí vykonatelnosti a uloženou povinnost lze vynutit výkonem rozhodnutí (např. exekuce, viz heslo vykonatelnost).

Zpět na slovník právních pojmů