Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Vykonatelnost

Stav rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci (úřady, Policie ČR, apod.), které musí být obvykle v právní moci (viz heslo právní moc) a povinnost uloženou v rozhodnutí či kupř. trest je možné vykonat, tj. oficiální cestou vynutit, nejčastěji formou exekuce, výkonem trestu odnětí svobody. Půjde taktéž o případy, kdy soud uloží povinnost něčeho se zdržet, kdy v úvahu připadá poměrně častý zákaz řízení motorových vozidel. Zjistí-li se však, že povinný uložený zákaz nedodržuje, bude následně odpovědný za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Vykonatelnost někdy splývá s okamžikem nabytí právní moci, někdy musí uplynout tzv. pariční lhůta (viz heslo pariční lhůta). Některá rozhodnutí jsou i tzv. předběžně vykonatelné – např. rozhodnutí týkající se výživného. Doplňujeme, že pro řádné nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce je nutné mít rozhodnutí opatřené tzv. doložkou jak právní moci, tak vykonatelnosti – v praxi formou úředního razítka s vyznačením data těchto dvou skutečností.

Zpět na slovník právních pojmů