Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Účinná lítost

Označuje právní skutečnost, v jejímž důsledku zaniká trestnost některých trestných činů (heslo zánik trestnosti).

Obecně je účinná lítost upravena v ust. § 33 trestního zákoníku, podle kterého trestnost činu účinnou lítostí zaniká, jestliže pachatel zamezí či napraví škodlivý následek, nebo učiní o trestném činu oznámení v době, kdy může být škodlivému následku trestného činu ještě zabráněno. Takové oznámení se podává státnímu zástupci či policejnímu orgánu.

Citovaný paragraf obsahuje výčet trestných činů, u nichž přichází účinná lítost v potaz, tj. např. neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, atp.

Některé skutkové podstaty obsahují taktéž zvláštní ustanovení o účinné lítosti. Například u trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku) je účinná lítost upravena tak, že: trestní odpovědnost zaniká, pokud trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

Zpět na slovník právních pojmů