Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Úschova – úschova peněz

Latinsky depositum. Úschovu upravuje občanský zákoník v § 2402 a násl. Jedná se o dvoustranný právní vztah založený smlouvou o úschově, kterou se schovatel zavazuje převzít a opatrovat věc uschovatele.

Nejčastěji se v praxi setkáváme s úschovou peněz, a to při převodu nemovitostí. Při úschově peněz složí uschovatel, v případě převodu nemovitosti kupující, peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet nezávislé třetí osoby, tedy schovatele. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran. Časté jsou notářské a advokátní úschovy, a to zejména pro důvěru v tyto profese, neboť do úschovy se umisťují velké obnosy.

Úschovu může provést, a často tak i činí, také soud, a to zejména v případě, kdy dlužník z určitého důvodu neví, komu má platit. Pro názornost: dlužník má povinnost splatit zápůjčku (heslo zápůjčka), nicméně v době splatnosti dojde k úmrtí jeho věřitele. V takovém případě se dlužník obrátí na soud a půjčku splní do soudní úschovy, ze které bude vyplacena po skončení dědického řízení.

Zpět na slovník právních pojmů