Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Dovolání

Dovolání je tzv. mimořádný opravný prostředek. Ve výslovně stanovených případech jím lze napadnout rozhodnutí odvolacího soudu, které již nabylo právní moci. Předchozí rozhodnutí však podáním dovolání pravomocné a vykonatelné zůstává, dovolání nemá ze zákona odkladný účinek. Dovolací soud však může odložit na návrh vykonání rozsudku, např. odložit nástup do výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se však spíše výjimečné situace.

Pro trestní řízení jsou možné důvody k dovolání např. nesprávné právní posouzení skutku, uložení nezákonného trestu, výslovně vyjmenované procesní vady dosavadního trestního řízení apod. Dovolání lze podat též tehdy, byl-li uložen trest odnětí svobody na doživotí. V trestních věcech podává dovolání odsouzený prostřednictvím svého obhájce, za stát je to nejvyšší státní zástupce, který může dovolání podat jak ve prospěch tak neprospěch obviněného.

O dovoláních v trestním i občanském soudním řízení rozhoduje výhradně Nejvyšší soud ČR sídlící v Brně. V trestním řízení obviněný, či účastník v občanském soudním řízení, musí být před tímto soudem zastoupen advokátem.

Zpět na slovník právních pojmů