Dovolání

Dovolání je tzv. mimořádný opravný prostředek. Ve výslovně stanovených případech jím lze napadnout rozhodnutí odvolacího soudu, které již nabylo právní moci. Předchozí rozhodnutí však podáním dovolání pravomocné a vykonatelné zůstává, dovolání nemá ze zákona odkladný účinek. Dovolací soud však může odložit na návrh vykonání rozsudku, např. odložit nástup do výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se však spíše výjimečné situace.

Pro trestní řízení jsou možné důvody k dovolání např. nesprávné právní posouzení skutku, uložení nezákonného trestu, výslovně vyjmenované procesní vady dosavadního trestního řízení apod. Dovolání lze podat též tehdy, byl-li uložen trest odnětí svobody na doživotí. V trestních věcech podává dovolání odsouzený prostřednictvím svého obhájce, za stát je to nejvyšší státní zástupce, který může dovolání podat jak ve prospěch tak neprospěch obviněného.

O dovoláních v trestním i občanském soudním řízení rozhoduje výhradně Nejvyšší soud ČR sídlící v Brně. V trestním řízení obviněný, či účastník v občanském soudním řízení, musí být před tímto soudem zastoupen advokátem.