Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Nepřímé pachatelství

Jedná se o pojem trestního práva. Nepřímé pachatelství spočívá v úmyslném spáchání trestního činu prostřednictvím osoby, která za takový čin není trestně odpovědná (živý nástroj). Ta však může případně odpovídat za jiný trestný čin, avšak nikoli za úmyslné spáchání trestného činu, k němuž byla užita. Aby šlo o nepřímé pachatelství, musí mít nepřímý pachatel „dvojí úmysl“: ke spáchání trestného činu a ke skutečnosti, že využitá osoba není trestně odpovědná. Zákonná úprava uvádí tyto případy: užití osoby trestně neodpovědné pro nedostatek věku nebo pro nepříčetnost, osoby jednající v omylu (příklad – tj. např., kdy v hotelu osoba A přikáže nosiči, aby jí naložil vedle stojící zavazadlo z krokodýlí kůže do přistaveného taxi, avšak zavazadlo nebude osoby A – půjde tak o trestný čin krádeže) nebo v nutné obraně, krajní nouzi nebo jiné okolnosti vylučující protiprávnost, nebo která sama nejednala nebo nejednala zaviněně, a osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu nebo z pohnutky předpokládané zákonem. Nepřímé pachatelství se tak v mnoha případech podobá účastenství, především návodu. Od účastenství se liší právě úmyslným užitím osoby trestně neodpovědné.

Zpět na slovník právních pojmů